Azor Li Lashir Lach

Helene Kates
© 2004 Peradam Music (ASCAP)


Azor li,
Azor li lishmoah lach.
Azor li l’hakshiv lach,
Azor li lashir lach,
Lashir lach.

P’tach l’vavi she’uchal l’hagiya,
Eilecha.
P’tach l’vavi sh’uchal l’hagiya,
L’ma’amakay nafshi.

Help me to hear You,
Help me to listen to You.
Help me to sing to You,
Help me to sing to You,
Open up my heart.

Open my heart that I might reach You,
Open my heart.
Open my heart that I might reach myself,
Open my heart.

Azor li,
Azor li lishmoah lach.
Azor li l’hakshiv lach,
Azor li lashir lach,
Lashir lach.